Anna Korkman: Bevara och öka den biologiska mångfalden i staden - också för jämställdhetens skull

02.03.2021 kl. 15:52
"Tillräckligt med kolsänkor i stadsmiljön är en förutsättning för att staden ska binda samma mängd koldioxidutsläpp som släpps ut före 2035" skriver Anna Korman, kandidat i kommunalvalet, i sin kolumn idag på Världsnaturdagen.

Vi befinner oss i en biodiversitetskris. Också i Finland minskar djur- och växtarterna hela tiden. FN:s världsnaturdag är en viktig påminnelse om att kommunerna och städerna bär ett stort ansvar i att bevara och öka den biologiska mångfalden i Finland. 

Helsingfors har många fina grönområden som besöks flitigt för tillfället. Frisk luft, doften av skog och hav och stunder av tryggt umgänge utomhus har varit som medicin mot ensamheten och ångesten under coronaåret som gått. Många forskningar har visat att vistelse i naturen är viktigt för människor psykiska och fysiska välbefinnande. 

I grönområden binder träd, växter och jordmånen koldioxid och fungerar som stadsrummets kolsänkor. Tillräckligt med kolsänkor i stadsmiljön är en förutsättning för att staden ska binda samma mängd koldioxidutsläpp som släpps ut före 2035 (bli koldioxidneutral). Enligt en färsk undersökning gjord av Helsingforsregionens miljötjänster (HSY) är naturskyddsområden och grönområden de viktigaste kolsänkorna i huvudstadsregionen. I en stadsmiljö där växter får frodas, förbättras också luftkvaliteten och avrinningen av skadliga ämnen från gator till vattendragen minskas, gatubuller dämpas och mikroklimatet regleras. 

När markplaneringen i staden görs efter kommunalvalet i år, är det alltså helt centralt att skogs-och grönområden bevaras för att vi ska nå klimatmålen. Ur jämställdhetssynvinkel, är det också viktigt att stadsplaneringen säkerställer att alla invånare, oavsett livssituation, funktionsvariation eller ålder har möjlighet att varje dag ta sig till en trivsam naturnära plats i närheten av hemkvarteren. Enligt undersökningar är kvinnor flitigare användare av promenadleder. Att satsa på välfungerande, trygga och behagliga promenadförbindelser i, mellan och till grönområden är därför en del av en jämställd stadsplanering samtidigt som det stöder en grön omställning av stadsstrukturen.

Samtidigt som nuvarande skogs- och grönområden måste bevaras i staden drömmer jag om en allt grönare innerstad där invånare enkelt kan starta egna stadsodlingsprojekt på hustak, innergårdar och andra outnyttjade platser i stadsrummet. I parker kunde staden plantera ut olika sorters vilda växter som lockar till sig pollinerare och insekter. Helsingfors, som en mellanstor stad, har goda möjligheter för att bli en föregångare i kreativa klimat- och miljölösningar som skapar en trivsammare och renare livsmiljö för alla invånare i varje stadsdel. Det kräver ändå att våra politiska beslutsfattare prioriterar ekologiskt hållbara och långsiktiga markplaneringslösningar. 

 

Anna Korkman 2.3.2021

Kandiderar i Helsingfors för SFP 

Medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs


Intresserad av jämställdhet i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Skriv in dig redan idag via länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.