Vår strategi 2023-2027

Vi är ett inkluderande finlandssvenskt politiskt forum för feminister. Vi arbetar för ett jämställt Helsingfors på svenska, genom feminism, mångfaldstänk och intersektionalitet.

Följande teman ligger i fokus:

  • En engagerad medlemskår
  • Det politiska arbetet och det feministiska perspektivet i vår verksamhet
  • Feministiskt valarbete inför politiska val i Helsingfors
  • Stödja kvinnor i sårbara livssituationer

Föreningens teman tydliggör inom vilka delar av föreningens verksamhet extra satsningar ska göras under de kommande fem åren 2023–2027.

 

1. En engagerad medlemskår

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs värnar om en engagerad och aktiv medlemskår.

Vi vill att våra medlemmar känner att de ingår i ett inkluderande finlandssvenskt forum för feminister i Helsingfors. Det ska finnas möjlighet för alla att delta med låg tröskel.

Genom att hålla kontakt med våra medlemmar främjar vi ett samhällsintresserat och kritiskt tänkesätt. Vi har en aktiv dialog med våra medlemmar och vid behov rådfrågar vi experter i vår medlemskår. Vi uppmuntrar också medlemmar att uppmärksamma oss på orättvisor i samhället.

Tillsammans arbetar vi över generationsgränserna och behandlar feministiska frågor för alla åldrar. Genom att arrangera diskussioner, kulturevenemang och genom att föra en öppen dialog upprätthåller vi en varm kvinnogemenskap.

 

2. Det politiska arbetet och det feministiska perspektivet i vår verksamhet

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs arbetar aktivt med att identifiera och lyfta fram politiska frågor i Helsingfors som främjar jämställdhet. För att Helsingfors ska vara ledande på jämställdhetsfrågor i Finland krävs det ett brett feministiskt arbete av många aktörer.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs samarbetar därför i hög grad med andra aktörer, till exempel med SFP:s representanter i fullmäktige, nämnder och sektioner för att driva politiska frågor som främjar jämställdhet. Vi hör experter och kan vid behov beställa analyser och få sakkunskap.

I vårt arbete är det viktigt att ha ett feministiskt perspektiv, men även ett intersektionalitetsperspektiv. I vår verksamhet och i vårt politiska arbete beaktar vi mångfalden i samhället, såsom sexuella läggningar och könsminoriteter. Vi strävar efter att ha en bredd i vår verksamhet som känns angelägen för alla generationer. Vi uppmuntrar och stöder även män till ett feministiskt arbete. 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs räds inte att lyfta fram frågor som kan anses kontroversiella. Vi fortsätter också fokusera på olösta jämställdhetsfrågor såsom mäns våld mot kvinnor och lika lön för likvärdigt arbete.

Vår politiska verksamhet bygger på proaktivitet bland annat genom insändare, debattartiklar, motioner till förbundet, aktioner, höranden och möten med relevanta personer, samt genom seminarier och diskussionskvällar om aktuella teman. Vårt arbete inkluderar även lobbyarbete och stöd för beslutsfattare i Helsingfors. Vi tillhandahåller aktuell och relevant information som kan ligga till grund för beslutsfattandet. Därutöver ger vi information och skapar möjligheter för våra kandidater i val att ytterligare förkovra sig i relevanta jämställdhetsfrågor, frågor som kandidaterna kan driva i sina egna kampanjer.

All verksamhet i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs präglas av öppenhet och professionalitet. Vi informerar aktivt, brett och tydligt om vår verksamhet och våra ställningstaganden, såväl till våra egna medlemmar som till samhället i övrigt.

 

3. Feministiskt valarbete inför politiska val i Helsingfors

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har en lång tradition av att stödja sina medlemmar som ställer upp i politiska val på SFP:s listor. Vi uppmuntrar kvinnor att aktivera sig i politiken och stödjer kandidater som delar feministiska värderingar i val. Valverksamheten täcker kommunal-, riksdags-, och EU-val samt presidentval i den mån som partiets kandidat är vår medlem.

Valarbetet sker i samverkan med SFP och organisationer som hör till SFP-paraplyet. Till arbetet hör bland annat rekrytering av kandidater, utdelning av valbidrag, valreklam och -evenemang, samt individuell handledning och nära kontakt med kandidaterna. För att beviljas valbidrag krävs det att kandidaten följer de enligt styrelsen fastställda kriterierna för valbidrag.

Valarbete och valteman tar avstamp i föreningens egna motioner. Viktigt är att också efter och mellan val fortsätta arbetet med kandidaterna och de invalda för ett långsiktigt feministiskt samarbete.

 

4.  Stödja kvinnor i sårbara livssituationer

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs stödjer kvinnor som på olika sätt befinner sig i sårbara livssituationer. Det kan handla om bland annat kvinnor som utsätts för olika sorters våld, nyanlända som inte talar svenska eller finska och nyblivna föräldrar som behöver stöd i sin nya livssituation.

Sårbarhet kan även betyda att möta utmaningar i arbetsliv, studier eller i privatlivet. Vi tar därför upp aktuella samhällsrelaterade ämnen och gör politik på dessa.

Föreningen Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs har kämpat för jämställdhet i över 110 år och har idag över 500 medlemmar.


Vill du bli medlem och få ta del av vad vi erbjuder? Läs mera om medlemsskap i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (tryck på länken).