Våra motioner 2023

17.05.2023 kl. 10:06
Föreningen Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs lämnade år 2023 in sju motioner till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte.

1. Invandrarkvinnornas väg in i arbetslivet måste förbättras!

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

 • attityder gentemot och diskriminering av invandrarkvinnor på arbetsplatser identifieras och tas på allvar.  
 • att anonym rekrytering, rimligare språkkrav för invandrare och fler möjligheter att nyttja studier utförda utomlands blir vanligare.  

 • att det finns ett heltäckande nätverk av dagvård även kvälls- och nattetid. 

 • att integrationsarbetet fortgår även om invandrare stannar hemma med barnen för en tid

 • att språkundervisningen i svenska och finska för invandrare ses över och effektiviseras. 

 • att alla invandrare har möjlighet till utbildning och arbete med hjälp av lönesubvention och att arbeta på lönesubvention. 

Läs hela formuleringen och förbundsstyrelsens svar på Svenska Kvinnoförbundets hemsida. Motionen går vidare till Sfp Partidag 2023 (motion 18 i partidagshandlingarna) för behandling.

 

2. Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer med komplett teknisk utrustning 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

 • att åldersintervallet för avgiftsfri screening av bröstcancer ändras från 50–69 år till 40–74 år. 
 • att mammografin i Finland förses med teknik och resurser som behövs för att utförligt undersöka bröst av alla vävnadstyper.  

Läs hela formuleringen och förbundsstyrelsens svar på Svenska Kvinnoförbundets hemsida.

 

3. Förövaren ska flytta, inte den våldsutsatta!

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

 • Att förövarens frihet begränsas istället för kvinnans. Det är förövaren som bör flytta från det gemensamma hemmet, inte kvinnan. 
 • Att förövaren ska ställas till svars för sina brott, upphöra med sitt beteende och hålla sig på behörigt avstånd för att säkra den våldsutsattas trygghet.
 • Att ett mer effektivt och omfattande kontaktförbud. Elektronisk övervakning ska vara obligatoriskt och det ska vara möjligt att döma en person till vistelseförbud i ett geografiskt område, till exempel en kommun.
 • Att staten ska kunna utfärda en garanti för personer med skyddade personuppgifter.

Läs hela formuleringen och förbundsstyrelsens svar på Svenska Kvinnoförbundets hemsida. Motionen går vidare till Sfp Partidag 2023 (Motion 36 i partidagshandlingarna) för behandling.

 

4. Åtgärder för att förbättra välmående hos flickor och kvinnor med neuropsykologiska symptom (ADHD inklusive varianten ADD)

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

 • Att välfärdsområdet ska öka sin kompetens i nepsy och öka sin förståelse om hur speciellt unga kvinnor och kvinnor i arbetslivet kan ha utmaningar i vardagen.  
 •  Att välfärdsområdet ska satsa på kamratstödsgrupper, stöd till familjer och enskilda personer som upplever utbrändhet, depression och ångest på grund av odiagnosticerat neuropsykiatrisk diagnos. I processen då diagnos utreds ska personen redan få medicinsk och behövlig vård, i linje med den reviderade funktionshinderservicelagen som inte utgår från diagnos utan individuella stödbehov.

Läs hela formuleringen och förbundsstyrelsens svar på Svenska Kvinnoförbundets hemsida. Motionen går vidare till Sfp Partidag 2023 (motion 41 i partidagshandlingarna) för behandling.

 

5. Föråldrade normer inom sjukvården skrämmer iväg nya generationer 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

 • Att Svenska folkpartiet i regeringen och riksdagen verkar för en samhällelig debatt om det politiska ansvaret i styrningen och bevarandet av den offentliga hälsovården i Finland.
 • Att det tillsätts en parlamentarisk kommitté som objektivt ser över och utvärderar rådande arbetsförhållanden inom hälsovården med vårdarkrisen i fokus och föreslår åtgärder som tryggar tillgången på sjuk- och närvårdare också i framtiden. 

Läs hela formuleringen och förbundsstyrelsens svar på Svenska Kvinnoförbundets hemsida.

 

6. Båda föräldrarna till växelvisboende barn bör ha rätt till bostadsbidrag oberoende av var barnet är folkbokfört

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

 • att växelvisboende barns båda föräldrar ska ha har rätt till bostadsbidrag oberoende av var barnet är folkbokfört.

Läs hela formuleringen och förbundsstyrelsens svar på Svenska Kvinnoförbundets hemsida. Motionen går vidare till Sfp Partidag 2023 (motion 16 i partidagshandlingarna) för behandling.

 

7. En kvalitativ förlossningsvård med föderskan i centrum för vårdstigen 

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs yrkar på att Svenska Kvinnoförbundet arbetar för att

 • Att förlossningsvården och mödrarådgivningarna i hela Finland följer THL:s rekommendationer om att garantera förstföderskor rätten till ett förhandsbesök vid förlossningsenheten och alla nyförlösta ett hembesök av barnmorska eller hälsovårdare efter förlossningen.
 • Att förlossningskomplikationer och förlossningstrauman ska förebyggas och vårdas inom förlossningsvården. 
 • Att återinföra en fungerande vårdstig för samtliga blivande föderskor.  

Läs hela formuleringen och förbundsstyrelsens svar på Svenska Kvinnoförbundets hemsida. Motionen går vidare till Sfp Partidag 2023 i omarbetad form (motion 39 i partidagshandlingarna) för behandling.


Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström