En man tar handdesinfektionsmedel.

Varför dör fler män av Covid-19?

12.01.2021 kl. 17:59
Enligt WHO exponeras alla oberoende av kön på samma sätt av Covid-19. Men män är i större risk att dö. Ungefär 58 % av de som insjuknar och avlider är män. 

Har kvinnor bättre immunförsvar? Går män oftare på fest och hostar de i armvecket?

Orsakerna till att betydligt fler män än kvinnor blir allvarligt sjuka och dör efter att ha smittats av coronaviruset är till stor del sociokulturella. I sin presentation under seminariet "The politics and intersections of COVID-19: Critical perspectives from gender studies" om ämnet genus och Covid-19 listar forskare Katarzyna Wojnicka några exempel:

  • Män rör på sig mer, reser längre bort och träffar fler nya människor
  • Fler män än kvinnor röker (i synnerhet i Kina)
  • Negativare attityder gentemot hälsofrämjande verksamhet, som att tvätta händerna efter toalettbesök eller utevistelser
  • Färre män än kvinnor bär munskydd 
  • Män tenderar att vänta längre tills de kontaktar professionella inom hälsovården 
  • Män, i synnerhet unga män struntar oftare i myndigheternas utfärdade restriktioner och rekommendationer

Hennes fakta handlar i första hand om cismän och cis kvinnor.

Social status, klass, ålder och etnisk bakgrund har även stor inverkan. 

Fler män avlider men pandemins effekter påverkar kvinnor mer. Fler kvinnor arbetar inom hälsovården och kvinnor har oftare huvudansvaret över barn och hem. Skötsel av äldre och sjuka faller oftare på kvinnors ansvar och kvinnor är i större risk att utsättas för våld i hemmet. I många länder har familjevåld (där utövaren är en man och offren är en kvinna och barn) ökat med 17-30% under pandemin. Trots att kvinnor oftare arbetar inom vården är kvinnor i gemen i större risk att förlora sitt jobb på grund av pandemin.

Ett konkret exempel nämner Wojnicka statistiken över vem i familjen som har hjälp barnen oftast med skolans distansundervisning. I den amerikanska undersökningen svarade 45% av männen att de spenderar mer tid på barnens skolarbete hemma medan 80% av de som svarade på frågan var kvinnor.

Under pandemin har kvinnor visat sig vara mer hjälpsamma och snabbare aktivera sig i stödjande verksamhet. I Polen var 80% av de som anmälde sig frivilligt att hjälpa till kvinnor. I Storbritannien svarade 44% av kvinnorna att de har kontaktat ensamma eller sårbara personer i sin närhet. Motsvarande siffra bland män var 33%. I undersökningen framgick det även att 21% av kvinnorna och 16% av männen hade fraktat förnödenheter till hjälpbehövande.

För att balansera upp borde de könsbundna skillnaderna i arbetslivet, i hemmen och i familjelivet åtgärdas. 

Fredrika Biström 12.1.2021

Läs och lyssna på mer information om ämnet:

Länk till inbandade föreläsningar från seminariet "The politics and intersections of COVID-19: Critical perspectives from gender studies".


 

Intresserad av jämstäldhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken till Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och läs mer.